Informace o zpracování osobních údajů


Abychom vám mohli zaslat knihu Sdílejte, než to zakážou, potřebujeme k tomu některé Vaše osobní údaje. Na ochraně osobních údajů si zakládáme, proto si Vám níže jako správce Vašich údajů dovolujeme poskytnout podrobné informace, jakým způsobem bude zpracovávat Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme, pro jaký účel a po jakou dobu je budeme uchovávat?

Ve formuláři jsme Vás požádali o vyplnění Vašich identifikačních údajů (jména, příjmení), adresy a kontaktních údajů (emailové adresy a telefonního čísla). Tyto údaje použijeme za účelem zpracování a vyřízení žádosti o zaslání knihy a její doručení na Vaši adresu nebo vybrané místo vyzvednutí.

Vaše údaje zároveň po odeslání knihy budeme uchovávat i nadále po krátkou dobu, resp. do konce nadcházejícího kalendářního roku od objednání knihy, a to pro naši interní evidenci, abychom měli přehled, komu a kdy byla kniha zaslána.
Po ukončení rozesílání knih budou pak všechny tyto Vaše osobní údaje vymazány.

Na základě jakého právního titulu budeme Vaše údaje zpracovávat?

Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je plnění závazku (zaslání knihy) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU o ochraně osobních údajů (známé spíše pod názvem GDPR) a dále v případě vedení naší interní evidence oprávněný zájem správce údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kdo bude mít k Vašim údajům přístup a jak s nimi budeme nakládat?

Vaše údaje budou zpracovávány pouze za výše uvedenými účely. Přístup k nim budou mít pouze pověření zaměstnanci hnutí ANO, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a poučeni o závazcích plynoucích z ochrany osobních údajů.

K Vašim údajům dále mohou mít přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná se o třetí osoby, které pro hnutí ANO poskytují externí služby (zjm. softwarové, technické, marketingové či analytické povahy) a v té souvislosti tak mohou mít přístup k Vašim osobním údajům. Tito zpracovatelé budou též dostatečně chránit Vaše osobní údaje, zachovávat o nich mlčenlivost a splňovat všechny požadavky GDPR. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Za účelem zaslání a doručení knihy zároveň Vaše údaje budou předávány poskytovatelům poštovních nebo přepravních služeb.

Při zpracování Vašich údajů nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování a osobní údaje nebudou zasílány mimo EU.

Jaká jsou Vaše práva?

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. GDPR právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. Dále máte právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů zpracovávaných hnutím ANO na základě oprávněného zájmu. K výkonu těchto práv se můžete na nás kdykoliv obrátit písemně na adresu sídla hnutí ANO nebo emailem na adresu: gdpr@anobudelip.cz. Více k Vašim právům naleznete na tomto odkazu: Jaká jsou Vaše práva.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je hnutí Ano povinno vám tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Hnutí ANO je oprávněno v případě opakované či neodůvodněné žádosti poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Politické hnutí ANO 2011

IČO: 71443339

se sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha-Chodov, Česká republika,

zapsané v rejstříku politických stran a hnutí vedeném Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. MV-48831-4/KS-2012 e-mail: gdpr@anobudelip.cz

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.